Posredovanje (medijacija)

Posredovanje (medijacija) je alternativni način rešavanja sporova, koji suprotstavljenim stranama omogućava da spor reše mirnim putem, van sudske procedure, pregovorima, uz pomoć medijatora. Posredovanje (medijacija) je dobrovoljan proces, osmišljen tako da ne bude pretnja stranama u sporu, već da poštuje njihove potrebe i integritet.

Čitaj više